Sąd Rejonowy w Siedlcach

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sądu Rejonowego w Siedlcach.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia:

 • dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowane przed dniem 23 września 2018r., oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu
 • treści będące w posiadaniu Sądu, które nie zostały przez Sąd lub na jego rzecz wytworzone lub przez Sąd nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Sąd nie jest uprawniony
 • mapy wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Ułatwienia:

 • strona jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
     - zmiana wielkości czcionki,
     - zmiana kontrastu,
     - oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach,
     - skróty klawiaturowe,
 • strona jest w pełni rozpoznawalna przez programy czytające dla osób niewidomych oraz nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi,
 • pełna obsługa strony możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki,
 • na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

Data publikacji strony internetowej: 2007-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2021-04-06

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi w dniu:  2024-03-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Osobą kontaktową jest Agnieszka Zielińska-Artych, srsiedlce@siedlce.sr.gov.pl
 • Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Postępowanie odwoławcze

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonowego w Siedlcach
 • adres: Sąd Rejonowy w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 31A, 08-110 Siedlce
 • e-mail: srsiedlce@siedlce.sr.gov.pl
 • telefon 025-64-00-807

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31A

 • Do budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi obrotowe. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą przez szerokie drzwi ewakuacyjne otwierane przez pracowników ochrony obiektu. Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Przy krawędzi schodów znajduje się domofon dostosowany wysokością dla osoby siedzącej na wózku, za pomocą którego można wezwać pracownika ochrony.
 • Po wejściu do budynku sądu wszystkie osoby kontrolowane są przez pracowników ochrony pod kątem wnoszenia do budynku przedmiotów niebezpiecznych. Do kontroli wykorzystywane są: bramka do wykrywania metali, ręczny wykrywacz metali, prześwietlarka rentgenowska.
 • Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na parterze są to Biura Obsługi Interesanta: ogólne i Ksiąg Wieczystych, trzy sale rozpraw, kasa sądu, szatnia. Na pierwsze i drugie piętro, gdzie znajduje się dwanaście sal rozpraw, prowadzą schody oraz duża winda osobowa. Na każdej kondygnacji znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych wyposażona w system przywoławczy, dzięki któremu w razie konieczności można wezwać pracownika ochrony.
 • Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 • W budynku Sądu wdrożono system kolejkowy ułatwiający dostęp do Biur Obsługi Interesantów i Wydziału Ksiąg Wieczystych.
 • W budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach (w Biurze Obsługi Interesantów) dostępna jest pętla indukcyjna wspomagająca osoby niesłyszące
 • Przed budynkiem Sądu Rejonowego w Siedlcach znajdują się wydzielone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone w bezpośrednim sąsiedztwie podjazdu prowadzącego do drzwi wejściowych.
 • Budynek Sądu Rejonowego w Siedlcach nie ma ograniczeń dotyczących wejścia na teren obiektu osobom z psem asystującym.
 • W  budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach, w przypadku wystąpienia zagrożenia lub w sytuacji, gdy nie można używać wind, w korytarzach na pierwszym i drugim piętrze (przy salach rozpraw) zamontowane zostały krzesła ewakuacyjne pozwalające bezpiecznie ewakuować po schodach osobę o ograniczonej zdolności poruszania
 • W budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach jest możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego na rozprawach jak i podczas obsługi na Biurze Obsługi Interesanta

 

   

Dostępność architektoniczna VII Wydziału Zamiejscowego Ksiąg Wieczystych w Łosicach przy ul. Szpitalnej 2.

 

 • Budynek wynajmowany na potrzeby Sądu Rejonowego w Siedlcach usytuowany jest przy ul. Szpitalnej 2. Właścicielem i zarządcą budynku jest Starostwo Powiatowe w Łosicach. Do wejścia do budynku prowadzą szerokie kilkustopniowe schody. Obiekt nie posiada windy ani podnośnika lub platformy. Pomieszczenia sądowe znajdują się na I piętrze. Dla osób z dysfunkcją ruchu i poruszających się na wózkach inwalidzkich zamieszczono na stronie internetowej nr telefonu oraz adres mailowy Wydziału Zamiejscowego, gdzie mogą umawiać swoje wizyty, a pracownicy Wydziału wraz z ochroną budynku pomogą w obsłudze takiej osoby. Po otrzymaniu informacji, pracownik ochrony niezwłocznie udaje się do interesanta na zewnątrz budynku. Pracownik przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie powiadamia, właściwego pracownika do jej załatwienia. Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie do osoby niepełnosprawnej w celu jej obsłużenia.
 • Za drzwiami wejściowymi do budynku znajduje się strefa bezpieczeństwa i kontroli, obsługiwana przez jednego pracownika ochrony. W strefie ochrony znajduje się bramka do wykrywania metali oraz skaner RTG do prześwietlania bagażu. Po przeprowadzeniu kontroli w strefie bezpieczeństwa przez pracownika ochrony interesanci udają się do pomieszczenia obsługi interesanta schodami wewnętrznymi na I piętro
 • Budynek Wydziału Zamiejscowego nie posiada windy. Ruch w budynku sądu odbywa się jedną klatką schodową do pomieszczenia obsługi interesantów. Szerokość korytarzy, drzwi  i schodów umożliwia swobodne poruszanie się interesantów w budynku Sądu. Toalety dla interesantów dostępne są jedynie na I piętrze budynku. Nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek nie posiada pochylni ani platform, nie posiada także systemu informacji głosowej przeznaczonej do przekazywania komunikatów o zagrożeniu pożarowym.
 • W obiekcie dostępny jest system wspomagania słuchu -pętla indukcyjna. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Bezpośrednio przy budynku Wydziału Zamiejscowego nie ma wyznaczonego parkingu dla osób niepełnosprawnych.
 • Wydział Zamiejscowy nie ma ograniczeń dotyczących wejścia na teren obiektu osobom z psem asystującym.
 • Wydział Zamiejscowy nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ani na miejscu ani online.

 

do góry