Sąd Rejonowy w Siedlcach

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sądu Rejonowego w Siedlcach.

Data publikacji strony internetowej: 2007-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2021-03-25

Oświadczenie sporządzono dnia:  2021-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Osobą kontaktową jest Kamil Wyżywniak, it@siedlce.sr.gov.pl.
 • Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 640 08 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31A 

 

   

 1.  Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi obrotowe. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą przez szerokie drzwi ewakuacyjne otwierane przez pracowników ochrony obiektu. Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Przy krawędzi schodów znajduje się domofon dostosowany wysokością dla osoby siedzącej na wózku, za pomocą którego można wezwać pracownika ochrony.

Po wejściu do budynku sądu wszystkie osoby kontrolowane są przez pracowników ochrony pod kątem wnoszenia do budynku przedmiotów niebezpiecznych. Do kontroli wykorzystywane są: bramka do wykrywania metali, ręczny wykrywacz metali, prześwietlarka rentgenowska.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na parterze są to Biura Obsługi Interesanta: ogólne i Ksiąg Wieczystych, trzy sale rozpraw, kasa sądu, szatnia. Na pierwsze i drugie piętro, gdzie znajduje się dwanaście sal rozpraw, prowadzą schody oraz duża winda osobowa. Na każdej kondygnacji znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych wyposażona w system przywoławczy, dzięki któremu w razie konieczności można wezwać pracownika ochrony.

Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

     W Sądzie Rejonowym w Siedlcach wdrożono system kolejkowy ułatwiający dostęp do Biur Obsługi Interesantów i Wydziału Ksiąg Wieczystych. Dostępna jest także pętla indukcyjna wspomagająca osoby niesłyszące.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

     Przed budynkiem Sądu Rejonowego w Siedlcach znajdują się wydzielone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone w bezpośrednim sąsiedztwie podjazdu prowadzącego do drzwi wejściowych.

 1.  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Budynek Sądu Rejonowego w Siedlcach nie ma ograniczeń dotyczących wejścia na teren obiektu osobom z psem asystującym.

 1.  Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

     W budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach jest możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego na rozprawach jak i podczas obsługi na Biurze Obsługi Interesanta

 

Dostępność architektoniczna VII Wydziału Zamiejscowego Ksiąg Wieczystych w Łosicach przy ul. Szpitalnej 2. 

Oświadczenie sporządzono dnia:  2021-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Deklaracja dostępności Łosice

do góry