Sąd Rejonowy w Siedlcach

https://www.siedlce.sr.gov.pl/ssr/obsluga-interesanta/ochrona-danych-osobowych/obowiazek-informacyjny-dla-oso/16168,Obowiazek-informacyjny-dla-osob-ktorych-dane-osobowe-przetwarzane-sa-w-trybie-DO.html
21.05.2024, 03:30

Obowiązek informacyjny dla osób, których dane osobowe przetwarzane są w trybie DODO

Na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. 2019.0.125), informujemy, że:
1.    Administratorem Danych Osobowych jest Sąd Rejonowy w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 31a,08-110 Siedlce, tel. 25 640 07 01.
2.    Inspektorem ochrony danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Siedlcach jest Pan Paweł Pogorzelski, kontakt: adres e-mail: iod-sr-siedlce@siedlce.sr.gov.pl.
3.    Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
4.    Podstawą prawną naszego działania jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
5.    W sytuacjach przewidzianych prawem mają Państwo prawo:
- do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
- dostępu do danych oraz uzyskania kopii lub wyciągu z danych;
- do uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania danych osobowych; 
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- do usunięcia danych osobowych.
6.    W każdym momencie, w którym uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z obowiązującym prawem możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7.    Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też profilowane.
8.    Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również – na jej wniosek – prawo do uzyskania od administratora informacji, czy jej dane są przetwarzane, a w sytuacji ich przetwarzania prawo do informacji o:
- kategorii danych osobowych i danych, które są przetwarzane; 
- odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich/organizacjach międzynarodowych; 
- okresie przechowywania danych osobowych lub, gdy nie jest to możliwe, o kryteriach służących określeniu tego okresu; 
- źródle pochodzenia danych.

Metadane

Data publikacji : 26.07.2022
Data modyfikacji : 08.02.2024
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Wyżywniak Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Wyżywniak

Opcje strony