Sąd Rejonowy w Siedlcach

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Siedlcach w zakresie związanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Siedlcach w zakresie związanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości

Na podstawie art. 175dc § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t.Dz.U.2019.52 ze zm.) w zw. § 13 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że:

 1. Administratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne), jest Sąd Rejonowy w Siedlcach w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Rejonowego w Siedlcach oraz Minister Sprawiedliwości w ramach realizowanych zadań (art. 175da ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych – j.t.Dz.U.2019.52 ze zm.).
 2. Administratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy w Siedlcach (art. 175db ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych – j.t.Dz.U.2019.52 ze zm.).
 3. Dane adresowe Administratorów:
 • Sąd Rejonowy w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 31a, 08-110 Siedlce.
 • Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa.
 1. Inspektorem ochrony danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Siedlcach jest Pan Paweł Pogorzelski, kontakt: adres e-mail: IOD-SR-Siedlce@siedlce.sr.gov.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji toczącego się postępowania sądowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. e i art. 10 RODO. Cel przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przechowywania danych osobowych przedstawia poniższa tabela:

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przechowywania danych

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości (dane osobowe biegłych sądowych, lekarzy sądowych, ławników, mediatorów, tłumaczy przysięgłych, stron postępowania)

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t.Dz.U.2019.52 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t.Dz.U.2019.1145 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2019.1460 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (j.t.Dz.U.2019.505),
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t.Dz.U.2017.682 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t.Dz.U.2019.1040 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (j.t.Dz.U.2018.1600 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (j.t.Dz.U.2018.1987 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (j.t.Dz.U.2019.676 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (j.t.Dz.U.2018.1958 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (j.t.Dz.U.2019.821 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (j.t.Dz.U.2019.1120 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz.U.2014.24),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U.2005.15.133),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz.U.2016.122),
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz.U.2007.123.849 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (j.t.Dz.U.2019.1326 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U.2018.708 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1883 ze zm.)

Przez okresy wymagane przez przepisy prawa:

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t.Dz.U.2019.553 ze zm.)

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz.MS.2018.348)

 

 1. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celów oraz mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej inaczej, niż na podstawie obowiązku prawnego.
 3. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
 • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych,
 • prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych - ma zastosowanie jedynie w przypadkach, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.
 • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie – w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku, jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Przedmiotowe prawa osób, Sąd Rejonowy w Siedlcach realizuje na wniosek lub żądanie osoby, której dane dotyczą. Wnioski lub żądania dotyczące realizacji ww. praw, za wyjątkiem prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawa do cofnięcia zgody, wymagają uzasadnienia. W celu uzyskania ogólnych informacji o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych Sąd Rejonowy w Siedlcach dopuszcza wszelkie powszechnie dostępne środki komunikacji, natomiast w sprawach, w których udzielenie informacji bądź zrealizowanie prawa osoby uzależnione jest od uprzedniego zweryfikowania jej tożsamości, zaleca się korzystanie ze środków komunikacji gwarantujących taką możliwość, tj.:
  • złożenie wniosku lub żądania w tradycyjnej formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesantów
   w siedzibie Sądu Rejonowego w Siedlcach;
  • przesłanie wniosku lub żądania pocztą w tradycyjnej formie na adres siedziby Sądu Rejonowego
   w Siedlcach:
  • przesłanie wniosku lub żądania mailem lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Sądu Rejonowego w Siedlcach w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych a w uzasadnionych przypadkach do Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.
 2. Zakres danych niezbędnych do załatwienia spraw, w których Sąd Rejonowy w Siedlcach jest organem właściwym, określony jest wprost lub wynika z przepisów prawa. Skutki odmowy podania danych określają przepisy prawa, a w szczególności odmowa podania danych może skutkować odmową wszczęcia postępowania lub załatwienia sprawy.
 3. Sąd Rejonowy w Siedlcach przetwarza dane w zaawansowanych technologicznie systemach informatycznych. W celu doskonalenia technologii przetwarzania danych, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa polegającego na zapewnieniu poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania Sąd Rejonowy w Siedlcach korzysta ze wsparcia wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych świadczących usługi z zakresu IT. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Metadane

Data publikacji : 31.01.2020
Data modyfikacji : 08.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Wyżywniak
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Wyżywniak

Opcje strony

do góry