Sąd Rejonowy w Siedlcach

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Siedlcach w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Siedlcach w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 31a,08-110 Siedlce reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Siedlcach, Dyrektora Sądu Rejonowego w Siedlcach, Ministra Sprawiedliwości – każdy z nich w zakresie realizowanych zadań z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
  (j.t. Dz.U.2019.52 ze zm.).
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Siedlcach jest Pan Paweł Pogorzelski, kontakt: adres e-mail: IOD-SR-Siedlce@siedlce.sr.gov.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e i f RODO. Cel przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przechowywania danych osobowych przedstawia poniższa tabela:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przechowywania danych

Nabór kandydatów do pracy, zatrudnienie w sądzie, pomoc socjalna i finansowa pracownikom, odbywanie praktyk osób uczących się, świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenie zamówień publicznych,

(dane osobowe kandydatów do pracy, pracowników, praktykantów, kontrahentów)

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t.Dz.U.2019.52 ze zm.), 
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U.2019.1040 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (j.t.Dz.U.2018.577 ),
 • Ustawa a dnia 27 lipaca 2001 r. o kuratorach sądowych (j.t.Dz.U.2018.1014 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r.  o praktykach absolwenckich (j.t.Dz.U.2018.1244),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz.U.2018.769 t.j.),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego z dnia 14 października 2013 r. (Dz.U.2013.1228)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze z dnia 17 stycznia 2008 r. (j.t.Dz.U.2014.400)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uposażeń sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych członków rodzin sędziów i sędziów w stanie spoczynku oraz terminów przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz.U.2018.1258),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz.U.2018.591 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U.2017.485 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów (Dz.U.2019.826),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wynagrodzenia dyrektora sądu i zastępcy dyrektora sądu (Dz.U.2012.1482),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (j.t. Dz.U.2016.1547 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t.Dz.U.2019.1352 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz.U.2019.1145 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U.2019.869 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U.2019.1843)
 • Zgoda kandydata do pracy na dane wykraczające poza zakres danych wskazanych w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 • Zgoda pracownika na przetwarzanie danych kontaktowych, które nie wynikają z zakresu danych wskazanych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 

 

do zakończenia procesu rekrutacji oraz przez jeden rok po okresie rekrutacji – regulacje wewnętrzne

50 lub 10 lat: Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(j.t. Dz.U.2018.1270 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(j.t. Dz.U.2019.553 ze zm.)

5 lat: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(j.t. Dz.U.2019.351)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U.2019.900 ze zm.)

Zapewnienie bezpieczeństwa osób
i mienia

(dane osobowe pracowników, interesantów)

 • art. 54 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t.Dz.U.2019.52 ze zm.),
 • art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U.2019.1040 ze zm.),
 • art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (j.t. Dz.U.2019.1302 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (j.t. Dz.U.2018.2142 ze zm.)

Od 7 do 14  dni monitoring wizyjny – regulacje wewnętrzne

Wykonywanie zadań Prezesa Sądu Rejonowego w Siedlcach w ramach działalności administracyjnej 

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t.Dz.U.2019.52 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (j.t. Dz.U.2019.540 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U.2019.1429 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019.1141).

do 25 lat w zależności od kategorii spraw

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t.Dz.U.2019.553 ze zm.)

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz.MS.2018.348) 

Wykonywanie zadań Dyrektora Sądu Rejonowego w Siedlcach

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t.Dz.U.2019.52 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U.2019.869 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U.2012.1476 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U.2010.238.1579),
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t.Dz.U.2019.865 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U.2019.900 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t.Dz.U.2018.2220 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (j.t. Dz.U.2018.2288 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t.Dz.U.2019.351)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 9 stycznia 2018 r. (j.t.Dz.U.2019.1393)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego gospodarowania niektórymi składnikami Skarbu Państwa (Dz.U.2017 poz. 729).

Przez okresy wymagane przez przepisy prawa:

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t.Dz.U.2019.553 ze zm.)

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz.MS.2018.348)

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t.Dz.U.2019.351)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U.2019.900 ze zm.)

Obsługa skarg i wniosków przez Prezesa Sądu Rejonowego w Siedlcach w ramach działalności administracyjnej 

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U.2018.2096 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U.2012.524),,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r.w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U.2002.5.46).

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t.Dz.U.2019.553 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokument. przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwal. (j.t.Dz.U.2019.246)

 

 1. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celach oraz mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej inaczej, niż na podstawie obowiązku prawnego.
 3. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
 • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych,
 • prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.
 • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie – w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku, jeżeli przetwarzania dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

  Przedmiotowe prawa osób, Sąd Rejonowy w Siedlcach realizuje na wniosek lub żądanie osoby, której dane dotyczą. Wnioski lub żądania dotyczące realizacji ww. praw, za wyjątkiem prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawa do cofnięcia zgody, wymagają uzasadnienia. W celu uzyskania ogólnych informacji o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych Sąd Rejonowy w Siedlcach dopuszcza wszelkie powszechnie dostępne środki komunikacji, natomiast w sprawach, w których udzielenie informacji bądź zrealizowanie prawa osoby uzależnione jest od uprzedniego zweryfikowania jej tożsamości, zaleca się korzystanie ze środków komunikacji gwarantujących taką możliwość, tj.:
  • złożenie wniosku lub żądania w tradycyjnej formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie Sądu Rejonowego w Siedlcach;
  • przesłanie wniosku lub żądania pocztą w tradycyjnej formie na adres siedziby Sądu Rejonowego w Siedlcach;
  • przesłanie wniosku lub żądania mailem lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Sądu Rejonowego w Siedlcach w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.
 2. Zakres danych niezbędnych do załatwienia spraw, w których Sąd Rejonowy w Siedlcach jest organem właściwym, określony jest wprost lub wynika z przepisów prawa. Skutki odmowy podania danych określają przepisy prawa, a w szczególności odmowa podania danych może skutkować odmową wszczęcia postępowania lub załatwienia sprawy.
 3. Sąd Rejonowy w Siedlcach przetwarza dane w zaawansowanych technologicznie systemach informatycznych. W celu doskonalenia technologii przetwarzania danych, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa polegającego na zapewnieniu poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania Sąd Rejonowy w Siedlcach korzysta ze wsparcia wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych świadczących usługi z zakresu IT. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Metadane

Data publikacji : 31.01.2020
Data modyfikacji : 08.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Wyżywniak
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Wyżywniak

Opcje strony

do góry