Sąd Rejonowy w Siedlcach

Klauzula informacyjna o monitoringu wizyjnym w Sądzie Rejonowym w Siedlcach

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Sąd Rejonowy w Siedlcach z siedzibą przy ul. Kazimierzowskiej 31A, 08-110 Siedlce.

Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące obszary przy budynku przy ul. Kazimierzowskiej 31A, 08-110 Siedlce:

 • teren obejmujący parking znajdujący się przed głównym wejściem do sądu,
 • plac parkingowy umiejscowiony w tylnej części budynku sądu,
 • wejście do budynku sądu,
 • korytarze gmachu sądu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Sąd Rejonowy w Siedlcach z siedzibą przy ul. Kazimierzowskiej 31A, 08-110 Siedlce,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panią Zofia Gałązka możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Rejonowy w Siedlcach ul. Kazimierzowska 31A, 08-110 Siedlce lub adresem e-mail: IOD-SR-Siedlce@siedlce.sr.gov.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ochronę osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów  oraz podmiotowi świadczącemu usługi ochrony osób i mienia na rzecz Sądu oraz firma świadcząca usługi serwisowe.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 • Pani/Pana dane osobowe są zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego i będą przechowywane od dnia zarejestrowania przez okres do 30 dni, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Metadane

Data publikacji : 31.01.2020
Data modyfikacji : 07.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Wyżywniak
Osoba modyfikująca informację:
Artur Grzywacz

Opcje strony

do góry