Sąd Rejonowy w Siedlcach

Zasady wstępu do budynków Sądu

Informacja

Sąd Rejonowy w Siedlcach informuje, że w dniu 28 września 2023 r. zmianie ulegają zapisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) dotyczące dokumentowania czynności przeglądania zawartości bagażu lub odzieży osób wchodzących do budynków sądów.

Zgodnie z art. 54 § 3 w/w ustawy pracownik ochrony osób i mienia przy wykonywaniu zadań ochrony w budynku sądu ma prawo do:

  1. przeglądania zawartości bagażu lub odzieży osób wchodzących do budynku sądu,
  2. odmowy zezwolenia na wejście do budynku sądu osoby odmawiającej poddania się przeglądaniu zawartości bagażu lub odzieży,
  3. odmowy zezwolenia na wejście do budynku sądu osoby posiadającej przy sobie broń lub amunicję oraz inne materiały wybuchowe,
  4. żądania usunięcia innych przedmiotów i urządzeń, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego lub mienia, lub oddania ich do depozytu.

Zgodnie z § 5  w/w ustawy, przeglądanie zawartości bagażu polega na:

  1. wzrokowej i manualnej kontroli zawartości bagażu, w tym manualnym sprawdzeniu znajdujących się w nim przedmiotów,
  2. sprawdzeniu bagażu z wykorzystaniem środków technicznych niezbędnych do wykrywania materiałów i urządzeń zabronionych, w szczególności broni, materiałów wybuchowych oraz substancji mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia.

Z dokonania czynności otwarcia bagażu i przeglądania odzieży znajdujących się na ciele osoby wchodzącej do budynku sądu, pracownik ochrony sporządza protokół  przypadku, gdy osoba poddana przeglądaniu zgłosi takie żądanie bezpośrednio po dokonaniu tych czynności. Pracownik ochrony będzie miał obowiązek poinformować sekretariat wydziału o odmowie wstępu osoby wezwanej.

Zgodnie z § 12 w/w ustawy,  osobie poddanej przeglądaniu zawartości bagażu lub przeglądaniu odzieży przysługuje skarga na działalność sądu, wnoszona do prezesa sądu właściwego ze względu na miejsce dokonania czynności, w terminie 7 dni od dnia dokonania czynności, w celu zbadania legalności oraz prawidłowości jej dokonania.

Metadane

Data publikacji : 05.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Wyżywniak Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry