Sąd Rejonowy w Siedlcach

https://www.siedlce.sr.gov.pl/ssr/obsluga-interesanta/6201,Biuro-Obslugi-Interesantow-BOI.html
2023-03-30, 17:06

Biuro Obsługi Interesantów (BOI)

 

ANKIETA OCENY SATYSFAKCJI INTERESANTA

Dbając o najwyższą satysfakcję interesantów z poziomu jakości obsługi w Sądzie Rejonowym w Siedlcach  zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety w wersji on-line (link poniżej)

ANKIETA OCENY SATYSFAKCJI INTERESANTA

Można również wypełnić ankietę w wersji papierowej na miejscu w siedzibie sądu i pozostawić w przeznaczonej do tego urnie.

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie zawarte w ankietach uwagi będą cennym źródłem informacji do usprawnienia pracy.


Połączenie z tłumaczem języka migowego 


 

Zgodnie z treścią Zarządzenia nr 42/2021 Prezesa i Dyrektora Sądu z dnia 28 czerwca 2021 roku Biuro Obsługi Interesantów, Czytelnia akt, Kasa oraz BOI Ksiąg Wieczystych od 01 lipca 2021 roku działają w sposób następujący:

 • Biuro obsługi interesantów oraz KW BOI czynne są:

 

poniedziałki – 08.30-18.00

 

od wtorku do piątku – 08.30 do 15:30, za wyjątkiem przerw na dezynfekcję.

 

 • Czytelnia Akt czynna jest od poniedziałku do piątku – 09.00-15.30

 

 • Zaleca się kontakt i obsługę interesantów telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej, Portalu Informacyjnego, e-Puapu i innych środków porozumiewania się na odległość.
 • Kierowanie do Sądu Rejonowego w Siedlcach wszelkich pism i wniosków zawsze może następować w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej albo poprzez złożenie korespondencji do skrzynki podawczej (bez konieczności wchodzenia do budynku), wystawionej przy wejściu głównym do budynków Sądu Rejonowego w Siedlcach, która będzie opróżniana każdego dnia roboczego, po zakończeniu godzin urzędowania. Skrzynka podawcza dostępna będzie we wszystkie dni robocze w godzinach 08:30 - 15:30. Korespondencja złożona do skrzynki podawczej będzie przekazywana do właściwego wydziału w następnym dniu roboczym.
 • Potwierdzenie złożenia korespondencji w skrzynce podawczej Sądu będzie można uzyskać na wniosek za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (na kopercie należy wskazać czytelnie adres e-mail).
 • Kasa czynna jest czynna od dnia 1 lipca 2021 roku, w poniedziałki od 08.00-18.00, od wtorku do piątku  do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, przy czym, zaleca się korzystanie z płatności przelewem lub za pomocą płatności w e-znakach.
 • Liczba interesantów przebywających w Czytelni Akt jest ograniczona do 3, przy zachowaniu co najmniej 1,5 metrowej  odległości od każdego stanowiska.
 • Akta podlegają udostępnieniu wyłącznie po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym lub mailowym i są dostępne najwcześniej dnia następnego. W zamówieniu istnieje możliwość wskazania pełnej godziny, o której mają być udostępnione akta, począwszy od 09.00 a skończywszy na 14.00. Czas zapoznawania się z aktami jest ograniczony do 1 godziny. W przypadku spraw wielotomowych czas przeglądania akt uzgadniany jest indywidualnie z pracownikiem czytelni akt. Pracownik czytelni akt, w tym ksiąg wieczystych potwierdza e-mailem albo telefonicznie dostępność akt o wskazanej godzinie lub, gdy wskazana godzina nie jest możliwa, pracownik czytelni e-mailowo zaproponuje inny termin lub godzinę do zapoznawania się z aktami lub księgami.
 • Akta nie są udostępniane w dniu posiedzenia oraz w dniu poprzedzającym posiedzenie z udziałem stron. W związku z powyższym zaleca się odpowiednio wcześniejsze umawianie terminu na zapoznawanie się z aktami spraw.
   

Osłona twarzy może być zdjęta na krótki czas, jeżeli tak zarządzi pracownik biura obsługi interesanta lub obsługujący czytelnię w celu potwierdzenia tożsamości.

 

Z dniem 30 stycznia 2017 roku zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Siedlcach zostało powołane Biuro Obsługi Interesantów, które ma na celu ułatwienie dostępu do Wymiaru Sprawiedliwości.

Biuro Obsługi Interesantów znajduje się na parterze budynku Sądu przy ulicy Kazimierzowskiej 31 A w Siedlcach.

W Biurze Obsługi Interesantów można uzyskać odpowiedź na dotychczas zadawane pytania w sekretariatach poszczególnych wydziałów, bez konieczności udawania się do nich. W strukturach Biura funkcjonują cztery punkty bezpośredniej obsługi interesantów w sprawach cywilnych, karnych oraz w sprawach rodzinnych i nieletnich, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz gospodarczych.

BOI jest powołane do obsługi interesantów wszystkich wydziałów oraz Sekcji Wykonawczej Sądu za wyjątkiem interesantów VI Wydziału Ksiąg Wieczystych. Obsługa interesantów VI Wydziału Ksiąg Wieczystych odbywa się w tym wydziale w pokoju nr 078.

Biuro Obsługi Interesantów udziela stosownych informacji na temat:

 • stanu postępowania w sprawie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie udzielane stronie, oskarżonemu lub pokrzywdzonemu po wskazaniu danych osobowych mogą obejmować jedynie: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym;
 • właściwości wydziałów funkcjonujących w Sądzie Rejonowym w Siedlcach oraz w Sądzie Okręgowym w Siedlcach;
 • rodzaju spraw rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Siedlcach, sposobu wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, jakie należy złożyć w sprawie;
 • adresów niektórych instytucji, takich jak : Archiwum Państwowe, Prokuratury, Ministerstwo Sprawiedliwości, Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i innych organów rentowych;
 • lekarzy sądowych, biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorów oraz instytucji, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
 • instytucji udzielających bezpłatnych porad prawnych;
 • pomocy ofiarom przestępstw;
 • formularzy sądowych i wzorów pism.

Ponadto Biuro Obsługi Interesantów wydaje:

 • zezwolenia na widzenie;
 • odpisy orzeczeń w sprawach;
 • kserokopie dokumentów akt sprawy oraz udostępnia akta spraw sądowych do przeglądu uprawnionym osobom w Czytelni Akt.
   

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które mogą naruszać przepisy innych ustaw, w tym ustawy o ochronie danych osobowych.

Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy, lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 29.01.2017
Data modyfikacji : 17.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Milena Zalewska
Osoba udostępniająca informację:
Hubert Dziudzik
Osoba modyfikująca informację:
Hubert Dziudzik

Opcje strony