Sąd Rejonowy w Siedlcach

Biuro Obsługi Interesantów (BOI)

 

ANKIETA OCENY SATYSFAKCJI INTERESANTA

Dbając o najwyższą satysfakcję interesantów z poziomu jakości obsługi w Sądzie Rejonowym w Siedlcach  zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety w wersji on-line (link poniżej)

ANKIETA OCENY SATYSFAKCJI INTERESANTA

Można również wypełnić ankietę w wersji papierowej na miejscu w siedzibie sądu i pozostawić w przeznaczonej do tego urnie.

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie zawarte w ankietach uwagi będą cennym źródłem informacji do usprawnienia pracy.


Połączenie z tłumaczem języka migowego 


 

Z dniem 30 stycznia 2017 roku zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Siedlcach zostało powołane Biuro Obsługi Interesantów, które ma na celu ułatwienie dostępu do Wymiaru Sprawiedliwości.

Biuro Obsługi Interesantów znajduje się na parterze budynku Sądu przy ulicy Kazimierzowskiej 31 A w Siedlcach.

W Biurze Obsługi Interesantów można uzyskać odpowiedź na dotychczas zadawane pytania w sekretariatach poszczególnych wydziałów, bez konieczności udawania się do nich. W strukturach Biura funkcjonują cztery punkty bezpośredniej obsługi interesantów w sprawach cywilnych, karnych oraz w sprawach rodzinnych i nieletnich, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz gospodarczych.

BOI jest powołane do obsługi interesantów wszystkich wydziałów oraz Sekcji Wykonawczej Sądu za wyjątkiem interesantów VI Wydziału Ksiąg Wieczystych. Obsługa interesantów VI Wydziału Ksiąg Wieczystych odbywa się w tym wydziale w pokoju nr 078.

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które mogą naruszać przepisy innych ustaw, w tym ustawy o ochronie danych osobowych.

Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy, lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.

Biuro Obsługi Interesantów udziela stosownych informacji na temat:

 • stanu postępowania w sprawie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie udzielane stronie, oskarżonemu lub pokrzywdzonemu po wskazaniu danych osobowych mogą obejmować jedynie: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym;
 • właściwości wydziałów funkcjonujących w Sądzie Rejonowym w Siedlcach oraz w Sądzie Okręgowym w Siedlcach;
 • rodzaju spraw rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Siedlcach, sposobu wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, jakie należy złożyć w sprawie;
 • adresów niektórych instytucji, takich jak : Archiwum Państwowe, Prokuratury, Ministerstwo Sprawiedliwości, Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i innych organów rentowych;
 • lekarzy sądowych, biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorów oraz instytucji, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
 • instytucji udzielających bezpłatnych porad prawnych;
 • pomocy ofiarom przestępstw;
 • formularzy sądowych i wzorów pism.

Ponadto Biuro Obsługi Interesantów wydaje:

 • zezwolenia na widzenie;
 • odpisy orzeczeń w sprawach;
 • kserokopie dokumentów akt sprawy oraz udostępnia akta spraw sądowych do przeglądu uprawnionym osobom w Czytelni Akt.
 

 

 

Metadane

Data publikacji : 29.01.2017
Data modyfikacji : 31.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Milena Zalewska
Osoba udostępniająca informację:
Hubert Dziudzik
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Wyżywniak

Opcje strony

do góry