Sąd Rejonowy w Siedlcach

Zasady przyjmowania i załatwiania spraw regulują następujące akty prawne

Zasady przyjmowania i załatwiania spraw regulują następujące akty prawne:

  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2514 ze zm.),
  • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2019 r., poz. 138 ze zm.)

Sąd Rejonowy w Siedlcach przyjmuje korespondencję za pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów i biura podawczego (będącego w strukturze BOI) i wysyła korespondencję za pośrednictwem biura podawczego funkcjonującego w sądzie. Pisma składane są bezpośrednio przez osoby zainteresowane, bądź za pośrednictwem poczty. Na żądanie osoby składającej pismo, pracownik upoważniony do przyjmowania korespondencji poświadcza przyjęcie pisma na jego kopii. Pracownik przyjmujący korespondencję po opatrzeniu jej pieczęcią wpływu, rozdziela ją pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne oraz doręcza kierownikom sekretariatów wydziałów i oddziałów za pokwitowaniem.

Pisma wysyłane przez sąd doręcza się adresatom w kopertach za potwierdzeniem odbioru, które powinny zawierać w szczególności datę doręczenia, nazwę sądu, sygnaturę akt, określenie rodzaju doręczanego pisma i sposobu jego doręczenia. Potwierdzenie odbioru po doręczeniu pisma dołącza się bezzwłocznie do akt sprawy. Do sądu składne są różne rodzaje pism sądowych: pozwy, wnioski, akty oskarżenia, apelacje, zażalenia, inne pisma. 

Część pism, stosowanych w określonych trybach postępowania sądowego, np. postępowania uproszczonego, należy składać przy użyciu formularzy określonych przepisami prawa. Powyższe formularze dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości - dział formularze. Pozostałe pisma składane w postępowaniu sądowym strona może formułować samodzielnie lub przez swojego pełnomocnika (obrońcę).

Metadane

Data publikacji : 20.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Wyżywniak Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry