Sąd Rejonowy w Siedlcach

https://www.siedlce.sr.gov.pl/ssr/dzialalnosc-sadu/podstawa-dzialania/ewidencje-rejestry-i-ar/19241,Ewidencje-rejestry-i-archiwa.html
02.03.2024, 20:02

Ewidencje, rejestry i archiwa

Rejestry, ewidencje oraz archiwa prowadzone w Sądzie Rejonowym w Siedlcach prowadzone są na podstawie:

zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.MS z 2019 r., poz. 138 ze zm.);

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.  2514 ze zm.).

Urządzenia ewidencyjne służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę do oznaczania, układu i przechowywania akt. W sądach prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

 • repertoria
 • wykazy
 • kartoteki (zbiory kart)
 • zbiory wokand
 • księgi pomocnicze

W wydziałach Sądu Rejonowego w Siedlcach prowadzi się następujące repertoria i wykazy:

I Wydział Cywilny:

 • „Nc” - dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym.
 • „C” - dla pozostałych spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w procesie w postępowaniu uproszczonym, dla których nie jest właściwy tryb nakazowy lub upominawczy.
 • „Ns” - dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w trybie nieprocesowym.
 • „Co” - dla innych spraw cywilnych, w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, o zwolnienie od kosztów sądowych (także w postępowaniu wieczysto-księgowym, podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, w tym wniosków dotyczących Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, ze skargi na czynności komornika, rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, wniosków o wyjawienie majątku, o nadanie klauzuli wykonalności oraz wniosków stron o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w sprawach, w których została zawarta umowa o mediację.
 • „Cps” - dla spraw pomocy sądowej z zakresu postępowania w sprawach cywilnych.
 • "Cz" - dla zażaleń na postanowienie lub zarządzenie rozpoznane przez inny skład sądu I instancji.

II Wydział Karny:

 • Repertorium „K.” dla spraw, w których wniesiono akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia, w tym dla spraw o przestępstwa skarbowe, wniosków prokuratora o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego w trybie art. 335 § 1 k.p.k., dla spraw w przedmiocie wydania wyroku łącznego, wniosków prokuratora o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i zastosowanie środków zabezpieczających, wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego, wniosków w trybie art. 145 k.k.s. dotyczących przestępstw skarbowych oraz spraw dotyczących odpowiedzialności podmiotu zbiorowego na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2019 r. poz. 628).

 

 • Wykaz „Ko” wpisuje się czynności podejmowane przez sąd z urzędu, pisma i wnioski w sprawach karnych i o wykroczenia oraz w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, niepodlegające wpisowi do innych urządzeń ewidencyjnych, takie jak:

1. udzielenie pomocy sądowej;

2. wznowienie postępowania;

3.odtworzenie akt;

4.prośby o ułaskawienie;

5.wnioski o wyłączenie sędziego;

6.o uchylenie mandatu;

7.pisma i czynności dotyczące zatrzymanych praw jazdy;

8.zażalenia na zatrzymanie (art. 47 k.p.w.);

9.o zamianę kary grzywny na pracę społecznie użyteczną;

10.wnioski o zabezpieczenie zajętego przedmiotu (art. 48 k.p.w.);

11.czynności mające na celu ustalenie potrzeby i sposobu wykonania orzeczonego środka zabezpieczającego, w trybie art. 93d § 3 k.k.;

12.wnioski o zatarcie skazania;

13.wnioski i czynności dotyczące postępowania wykonawczego w sprawach karnych, w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia kończące się wydaniem postanowienia;

14.czynności związane z koniecznością wydania przez sąd orzeczenia dotyczącego wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego.

 

 • Wykaz „Kp” wpisuje się sprawy z zakresu szeroko rozumianego nadzoru sprawowanego przez sąd nad postępowaniem przygotowawczym w sprawach karnych, w szczególności dotyczące:

1. zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania w toku śledztwa lub dochodzenia - (art. 250 k.p.k. i art. 263 k.p.k.);

2.przedłużenia stosowania nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym - (art. 275a § 4 k.p.k.);

3. zastosowania aresztowania jako kary porządkowej w toku postępowania przygotowawczego (do 30 dni) na wniosek prokuratora wobec osób uporczywie uchylających się od złożenia zeznania, wykonania czynności biegłego, tłumacza oraz wydania przedmiotów - (art. 287 § 2 k.p.k. i art. 290 k.p.k.);

4.zażaleń na zatrzymanie osoby - (art. 246 k.p.k.);

5.zażaleń na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa oraz na postanowienie o umorzeniu śledztwa;

6.wniosków prokuratora o skierowanie podejrzanego na badanie psychiatryczne połączone z obserwacją psychiatryczną w zakładzie zamkniętym oraz o przedłużenie tej obserwacji - (art. 203 k.p.k.);

7.zażaleń na postanowienia prokuratora w przedmiocie zastosowania innych niż tymczasowe aresztowanie środków zapobiegawczych - (art. 252 § 2 k.p.k.) oraz na postanowienia dotyczące zabezpieczenia majątkowego na mieniu oskarżonego - (art. 293 § 2 k.p.k.);

8.wniosków prokuratora dotyczących orzeczenia o przepadku przedmiotu poręczenia majątkowego - (art. 270 § 1 k.p.k.);

9.wniosków prokuratora o orzeczenie przepadku przedmiotów tytułem środka zabezpieczającego - po prawomocnym umorzeniu dochodzenia lub śledztwa - (art. 323 § 3 k.p.k.);

10.przesłuchania - na żądanie strony, prokuratora lub innego organu prowadzącego postępowanie - świadka w sytuacji, gdy zachodzi obawa niemożności przesłuchania go na rozprawie - (art. 316 § 3 k.p.k.);

11.wniosków prokuratora i podejrzanego o wyznaczenie obrońcy z urzędu oraz wniosków stron i innych osób uprawnionych o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu (art. 78 § 1 k.p.k., art. 88 § 1 k.p.k.);

12.wniosków prokuratora o przesłuchanie osoby poniżej 15 lat w trybie art. 185a k.p.k.;

13.nadania klauzuli wykonalności na postanowieniu prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym.

 

 • Repertorium „W” - dla spraw o wykroczenia, w tym wykroczenia skarbowe.

III Wydział Rodzinny i Nieletnich (sąd rodzinny):

 • „Nkd" - dla spraw nieletnich, w których zachodzi podejrzenie popełnienia czynu karalnego lub demoralizacji.
 • „Nsm” - dla spraw dotyczących małoletnich, które podlegają rozpoznaniu przez sąd rodzinny w trybie postępowania nieprocesowego.
 • „RC" - dla wszczętych przed sądem rodzinnym spraw cywilnych rozpoznawanych w trybie postępowania procesowego.
 • „RNs" - dla spraw podlegających rozpoznaniu przez sąd rodzinny w postępowaniu nieprocesowym, w tym również dotyczących poddania obowiązkowi leczenia osób uzależnionych od alkoholu.
 • „RCo" - dla innych spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności: o odtworzenie akt, dla spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, rejestracji protokołów i wniosków

przeznaczonych dla innych sądów, bądź sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, wniosków o wydanie zaświadczeń w sprawach małżeńskich i odpowiedzialności rodzicielskiej na podstawie przepisów RWE.

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

 • „P” – dla spraw z zakresu prawa pracy, o roszczenia pracownika, członków rodzin i spadkobierców wynikające ze stosunku pracy lub z nim związane oraz spraw między innymi podmiotami, do których rozstrzygnięcia  z mocy ustaw szczególnych stosuje się przepisy o postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy, dla spraw podlegających rozpoznaniu na skutek pozwu pracodawcy o odszkodowanie należne od pracownika w związku ze świadczoną przez niego pracą (łącznie ze sprawami z tytułu odpowiedzialności wspólnej), tym podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym;
 • „Np” – dla spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegającym rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym;
 • „U” – dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych określonych w art. 4778 §2 kpc;
 • „Po”, „Uo” lub „Po-Uo” – dla innych spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a w szczególności: spraw o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, spraw z zakresu pomocy sądowej, spraw dotyczących odwołań od decyzji odmawiającej  rejestracji układu zakładowego przekazanych do rozpatrzenia sądom pracy, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucji świadczeń niepieniężnych;
 • „Pz” – dla spraw z zakresu prawa pracy, w których środek zaskarżenia przysługuje do sądu I instancji w innym składzie;
 • „Uz” – dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, w których środek zaskarżenia przysługuje do sądu I instancji w innym składzie.

V Wydział Gospodarczy:

 • „GNc” - dla spraw gospodarczych  podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym.
 • „GC” - dla pozostałych spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w procesie wszczętych wskutek pozwu, w tym podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym   a także w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń.
 • „GNs” - dla spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w trybie nieprocesowym.
 • „GCo” - dla innych spraw gospodarczych, a w szczególności: o odtworzenie akt, wyłączenie sędziego, nadanie klauzuli wykonalności oraz podlagających rozpoznaniu  w postępowaniu zabezpieczającym , a także wniosków stron o zatwierdzenie  ugody zawartej przed mediatorem  w sprawach, w których została zawarta  umowa o mediację.
 • „GCps” - dla spraw cywilnej pomocy sądowej w sprawach gospodarczych.

VI Wydział Ksiąg Wieczystych:

 •      „Rep. Kw” – repertorium ksiąg wieczystych;
 •     „Rep. Zd” – repertorium zbioru dokumentów;
 •     „Rep. Ar” – repertorium archiwum;
 •     "Dz. Kw" - dziennik ksiąg wieczystych;
 •     "Dz. Zd" - dziennik zbioru dokumentów;
 •     "Dz. Odp" - dziennik odpisów;
 •     "Dz. Ko" - dziennik korespondencji ogólnej.

Zamiejscowy VIII Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łosicach:

 • „Rep Kw” – repertorium ksiąg wieczystych;
 • „Rep Zd” – repertorium zbioru dokumentów;
 • „Rep Ar” – repertorium archiwum;
 • "Dz Odp" - dziennik odpisów;
 • "Dz KO" - dziennik korespondencji;
 • "Dz KW" - dziennik ksiąg wieczystych;
 • "Dz Zd" - dziennik zbioru dokumentów.

Zawarte w urządzeniach ewidencyjnych dane udostępniane są na potrzeby toczącego się postępowania oraz na żądanie uprawnionych osób. Dostęp do akt sądowych regulują przepisy:

 • Kodeksu postępowania cywilnego;
 • Kodeksu postępowania karnego;
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.  2514 ze zm.).
 • ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 756);
 • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 902).

 

Metadane

Data publikacji : 20.09.2023
Data modyfikacji : 20.09.2023
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Wyżywniak Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Wyżywniak

Opcje strony