Sąd Rejonowy w Siedlcach

Biuro Obsługi Interesanta (BOI)

Zgodnie z treścią Zarządzenia nr 62/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu z dnia 25 maja 2020 roku Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia akt, Kasa oraz BOI Ksiąg Wieczystych od 26 maja 2020 roku działają w sposób następujący:

 • Zaleca się kontakt i obsługę interesantów telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej, faksu, Portalu Informacyjnego i innych środków porozumiewania się na odległość.
 • Kierowanie do Sądu Rejonowego w Siedlcach wszelkich pism i wniosków przede wszystkim winno następować w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (w tym e-Puap-u), albo poprzez złożenie korespondencji do skrzynki podawczej (bez konieczności wchodzenia do budynku), wystawionej przy wejściu głównym do budynków Sądu Rejonowego w Siedlcach, która jest opróżniana każdego dnia roboczego, po zakończeniu godzin urzędowania. Potwierdzenie złożenia korespondencji w skrzynce podawczej Sądu można uzyskać na wniosek za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (należy wskazać czytelnie adres e-mail). Skrzynka podawcza dostępna będzie we wszystkie dni robocze w godzinach 8.30 - 15.30.
 • Biuro Obsługi Interesantów, w tym BOI Ksiąg Wieczystych są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00, zaś czytelnia akt od 8.30 do godz. 15.30 za wyjątkiem przerw na dezynfekcję.
 • W celu sprawnego przyjmowania interesantów, aby uniknąć wydłużenia czasu oczekiwania na załatwienie sprawy, zaleca się wcześniejsze e-mailowe lub telefoniczne umówienie spotkania na stanowiskach Biur Obsługi Interesanta, w tym na BOI Ksiąg Wieczystych. Interesanci nie umówieni w/w sposób będą obsługiwani w przypadku wolnych stanowisk przeznaczonych do obsługi interesantów. Liczba stanowisk obsługujących Interesantów ze względu na konieczność zachowania odpowiednich odległości między interesantami ograniczona jest do 2 w Biurze Obsługi Interesantów oraz do 1 w Biurze Obsługi Interesantów Ksiąg Wieczystych. Pozostałe stanowiska obsługują Interesantów telefonicznie lub e-mailowo.
 • Dyżur BOI w poniedziałek w godzinach 15.30-18.00 jest odwołany.
 • Kasa czynna od dnia 1 czerwca 2020 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, przy czym, zaleca się korzystanie z płatności przelewem lub za pomocą płatności w e-znakach.
 • Liczba Interesantów przebywających w czytelni akt jest ograniczona do 3 stanowisk przy zachowaniu 2 metrów odległości od każdego, zaś w czytelni akt Ksiąg Wieczystych jest ograniczona do 1 stanowiska.
 • Akta podlegają udostępnieniu po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym lub mailowym i są dostępne najwcześniej następnego dnia. W zamówieniu istnieje możliwość wskazania godziny, o której mają być udostępnione akta. Czas zapoznawania się z aktami jest ograniczony do 1 godziny. W przypadku spraw wielotomowych czas przeglądania akt uzgadniany jest indywidualnie z pracownikiem czytelni akt. Pracownik czytelni akt, w tym Ksiąg Wieczystych, gdy wskazana godzina nie jest możliwa, e-mailowo lub telefonicznie zaproponuje inny termin lub godzinę zapoznawania się z aktami lub księgami. Akta nie są udostępniane w dniu posiedzenia oraz w dniu poprzedzającym posiedzenie z udziałem stron. W związku z powyższym zaleca się odpowiednio wcześniejsze umawianie terminu na zapoznawanie się z aktami spraw.
 • Osłona twarzy może być zdjęta na krótki czas, jeżeli tak zarządzi pracownik Biura Obsługi Interesanta lub obsługujący czytelnię w celu potwierdzenia tożsamości.

 

 

Z dniem 30 stycznia 2017 roku zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Siedlcach zostało powołane Biuro Obsługi Interesanta, które ma na celu ułatwienie dostępu do Wymiaru Sprawiedliwości.

Biuro Obsługi Interesanta znajduje się na parterze budynku Sądu przy ulicy Kazimierzowskiej 31 A w Siedlcach.


Biurze Obsługi Interesanta można uzyskać odpowiedź na dotychczas zadawane pytania w sekretariatach poszczególnych wydziałów, bez konieczności udawania się do nich. W strukturach Biura funkcjonują cztery punkty bezpośredniej obsługi interesantów w sprawach cywilnych, karnych oraz w sprawach rodzinnych i nieletnich, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz gospodarczych.

BOI jest powołane do obsługi interesantów wszystkich wydziałów oraz Sekcji Wykonawczej Sądu za wyjątkiem interesantów VI Wydziału Ksiąg Wieczystych. Obsługa interesantów VI Wydziału Ksiąg Wieczystych odbywa się w tym wydziale w pokoju nr 078.

Biuro Obsługi Interesanta udziela stosownych informacji na temat:

 • stanu postępowania w sprawie, przy czym na podstawie § 31 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych informacje co do stanu sprawy przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie udzielane stronie, oskarżonemu lub pokrzywdzonemu po wskazaniu danych osobowych mogą obejmować jedynie: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym;

 • właściwości wydziałów funkcjonujących w Sądzie Rejonowym w Siedlcach oraz w Sądzie Okręgowym w Siedlcach;

 • rodzaju spraw rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Siedlcach, sposobu wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, jakie należy złożyć w sprawie;

 • adresów niektórych instytucji, takich jak : Archiwum Państwowe, Prokuratury, Ministerstwo Sprawiedliwości, Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i innych organów rentowych;

 • lekarzy sądowych, biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorów oraz instytucji, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;

 • instytucji udzielających bezpłatnych porad prawnych;

 • pomocy ofiarom przestępstw;

 • formularzy sądowych i wzorów pism.

 • Ponadto Biuro Obsługi Interesanta wydaje:

 • zezwolenia na widzenie;
 • odpisy orzeczeń w sprawach;
 • kserokopie dokumentów akt sprawy oraz udostępnia akta spraw sądowych do przeglądu uprawnionym osobom w Czytelni Akt.
   

Biuro Obsługi Interesanta nie udziela porad prawnych i informacji, które mogą naruszać przepisy innych ustaw, w tym ustawy o ochronie danych osobowych.
Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy, lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.


ANKIETA OCENY SATYSFAKCJI INTERESANTA

Dbając o najwyższą satysfakcję interesantów z poziomu jakości obsługi w Sądzie Rejonowym w Siedlcach  zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety (poniżej link) i przesłanie na adres e-mail: boi@siedlce.sr.gov.pl lub pozostawienie jej w siedzibie Sądu na parterze w przeznaczonej do tego urnie.

ANKIETA OCENY SATYSFAKCJI INTERESANTA (do pobrania)

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie zawarte informacje będą cennym źródłem do usprawnienia pracy.

 

Metadane

Data publikacji : 29.01.2017
Data modyfikacji : 26.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Wyżywniak
Osoba modyfikująca informację:
Hubert Dziudzik

Opcje strony

do góry