Sąd Rejonowy w Siedlcach

Ochrona danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych www

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 31A, 08-110 Siedlce, NIP: 821-10-14-463, REGON 000324949
 2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod numerem telefonu 888050176 lub mailowo: inspectordanychosobowych@gmail.com  
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

- sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,

- zatrudnienia w sądzie, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych,

- wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,

- drobnych czynności życia codziennego,

- dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności,

- prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa (kuratorzy, skargi i wnioski, ławnicy).

 1. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celów oraz mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej inaczej, niż na podstawie obowiązku prawnego.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, zakończenia umowy, upływu terminu określonego na podstawie przepisów.
 4. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w granicach określonych przepisami.
 5. Każda osoba posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
 6. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, finansów publicznych jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

 

OBOWIĄZEK  INFORMACYJNY

 Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – dalej RODO, Sąd Rejonowy w Siedlcach informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Siedlcach z siedzibą przy ul. Kazimierzowskiej 31A, 08-110 Siedlce, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Siedlcach, z uwzględnieniem regulacji zawartych w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych dotyczących danych, których współadministratorem jest Minister Sprawiedliwości.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Sąd Rejonowy w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 31A, 08-110 Siedlce lub drogą elektroniczną pod adresem: inspectordanychosobowych@gmail.com  
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust 1 lit. e RODO, w celu realizacji zadań Sądu Rejonowego w Siedlcach. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 5. W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do danych,
 • sprostowania danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych, za wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej,
 • przenoszenia danych, za wyjątkiem przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • cofnięcia zgody w przypadku przetwarzania na podstawie wcześniejszego jej uzyskania.

6.   Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa, gdzie podanie danych jest obowiązkowe.

8.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowny oraz nie będą profilowane.

9.   Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

 

Klauzula informacyjna o monitoringu wizyjnym w Sądzie Rejonowym w Siedlcach

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Sąd Rejonowy w Siedlcach z siedzibą przy ul. Kazimierzowskiej 31A, 08-110 Siedlce.

Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące obszary przy budynku przy ul. Kazimierzowskiej 31A, 08-110 Siedlce:

 • teren obejmujący parking znajdujący się przed głównym wejściem do sądu,
 • plac parkingowy umiejscowiony w tylnej części budynku sądu,
 • wejście do budynku sądu,
 • korytarze gmachu sądu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Sąd Rejonowy w Siedlcach z siedzibą przy ul. Kazimierzowskiej 31A, 08-110 Siedlce,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Rejonowy w Siedlcach ul. Kazimierzowska 31A, 08-110 Siedlce lub adresem e-mail: inspectordanychosobowych@gmail.com  
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ochronę osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów  oraz podmiotowi świadczącemu usługi ochrony osób i mienia na rzecz Sądu oraz firma świadcząca usługi serwisowe.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 • Pani/Pana dane osobowe są zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego i będą przechowywane od dnia zarejestrowania przez okres do 30 dni, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Metadane

Data publikacji : 01.06.2018
Data modyfikacji : 25.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Adrian Syczuk
Osoba modyfikująca informację:
Bartosz Miroński

Opcje strony

do góry